Podsumowanie zajęć przyrodniczo – turystycznych

Głównym celem zajęć było rozbudzanie zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi, kształtowanie szacunku do otaczającej przyrody, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia i zachęcanie do przeprowadzania obserwacji, doświadczeń oraz eksperymentów.
Zakres wiadomości wykraczał poza treści programowe, ukazywał bogactwo kulturowe
i przyrodnicze regionu oraz stymulował postawy twórcze wśród uczniów oraz rozwijał ich uzdolnienia. Zajęcia prowadzone były w formie ciekawych wycieczek i wyjść, warsztatów, doświadczeń z wykorzystaniem dostępnych pomocy dydaktycznych.
W trakcie trwania zajęć czterokrotnie odbyliśmy wycieczki m.in. do Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, Planetarium Śląskiego w Chorzowie do Muzeum Śląskiego
w Katowicach oraz Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Poza tym uczniowie wytworzyli naturalne kosmetyki, sadzili rośliny w szkole – ukwiecając parapety, ale przede wszystkim tworząc naturalne filtry oczyszczające powietrze. W szkolnym ogrodzie posadzili cebule tulipanów oraz wykonali piękne lasy w słoikach, zdobywając wiedzę
o różnych roślinach, które rosną w określonych ekosystemach. Dbali także o rośliny umieszczone na szkolnych korytarzach. Ponadto zdobyli praktyczną wiedzę
i umiejętności wykorzystując magnes i kompas, dowiedzieli się co to jest gęstość cieczy i jak stworzyć tęczę w probówce. Wykonali także z naturalnych okazów przyrodniczych ozdoby świąteczne. Zajęcia ukazały uczniom, iż przyroda jest wszędzie i ma ogromny wpływ na nasze życie, a naszym zadaniem jest mądre korzystanie z jej bogactwa
i różnorodności. Podczas zajęć promowano także ekologiczne postawy i zdrowy styl życia. Wszyscy z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, biorąc w nich czynny udział.