Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka

PRZYJAZNA ÓSEMKA

Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka powstało w roku 2012 przy ówczesnym Gimnazjum nr 8 im. Janusza Korczaka w Bytomiu. Założycielami były nauczycielki Gimnazjum nr 8.  Od 2016 roku Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego. Głównymi celami Stowarzyszenia są:

– promowanie i realizacja przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
– działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy,
– wspieranie szkół, pomoc szkołom w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich z przeznaczeniem na rozwój nauki, edukacji, oświaty, wychowania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.,
– współpraca z lokalnym środowiskiem,
– inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych,
– promowanie i realizowanie działań ukierunkowanych na rozwój oświaty,
– współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i oświatowymi, oraz organizacjami i innymi  stowarzyszeniami w zakresie realizacji celów stowarzyszenia,
– podnoszenie jakości edukacji,
– promowanie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży,
– promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży,
– wspieranie uczniów uzdolnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
– wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
– promowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej.

Wymienione cele realizowane są poprzez udział w projektach gminnych i ministerialnych.

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej ogółu członków i działaczy.

Realizuje swoje cele przez:

A) dobrowolne zrzeszanie członków pragnących poświecić swój czas na rzecz stowarzyszenia,

B) inicjowanie i organizowanie imprez,

C) współpraca z terenowymi organami samorządowymi, instytucjami oraz organizacjami.